Příloha k ceníku

Příloha 1
Garantovaná doba aktivace, garantovaná kvalita a garantovaná dostupnost pevného připojení.

Garantovaná doba aktivace služby
Operátor aktivuje Účastníkovi zvolenou službu (změnu) na kontaktním místě do 24 hodin od podpisu Účastnické smlouvy, v ostatních případech prodeje (např. mimo prostory obvyklé k podnikání apod.) do 2 kalendářních dnů. Operátor garantuje dobu aktivace pouze tehdy, pokud Účastník aktivně spolupracuje (např. vyzvedne si modem ihned). V případě přenesení telefonních čísel či služby od jiného poskytovatele se lhůta prodlužuje o dobu, po kterou přenesení trvá.
Garantovaná kvalita služby Operátor se zavazuje a bude poskytovat Účastníkům službu v co nejvyšší možné kvalitě. Nejvyšší možná rychlost (maximální) je uvedená v Ceníku služeb u jednotlivých tarifů či služeb. Dosahované reálné rychlosti závisí na typu technologie, která je pro připojení využívána.

Dosažitelná rychlost poskytované služby však závisí na mnoha faktorech, a to na obecných faktorech neovlivnitelných ze strany Operátora ani ze strany Účastníka, ale i na faktorech, které může Účastník přímo ovlivnit a v důsledku těchto faktorů je aktuální efektivní rychlost připojení zpravidla nižší než maximální.

Vlivy snižující rychlost připojení jsou zejména: síla přijímaného signálu, zařízení, které Uživatel k připojení používá, kapacita převaděče, kam je uživatel připojen, počasí, vegetace, zástavba, rušení staveništěm, živly, poloha koncového zařízení, cesta šíření signálu, náhodná koncentrace připojených Uživatelů či Zařízení, režie vyšších přenosových vrstev, sdílení kapacity mezi Uživateli, sdílení kapacity přístupového vedení a WiFi- připojením více počítačů, aktivní provoz služby, který využívá nadměrně rychlost připojení, a to na straně Uživatele, vlivy sítě Internet stojící mimo vliv Operátora, použití zesilovačů, opakovačů signálu a další připojení než přímo LAN kabelem koncového zařízení.

Nejvyšší možná rychlost (maximální dostupná rychlost) je uvedená v Ceníku služeb u jednotlivých tarifů či služeb. Maximální dostupná rychlost na fyzické vrstvě (dle referenčního modelu ISO/OSI) je určena parametry objednaného tarifu a komunikační technologie.

Odhadovaná / inzerovaná maximální rychlost dle technologie

  • Technologie – rychlost připojení(fyzická vrstva) – odesílání/stahování
  • 5n – 40Mbit – ukončeno
  • 5n2 – 75Mbit40/10Mbit
  • 5M – 120Mbit50/30Mbit
  • 5M2 – 240Mbit70/30Mbit
  • 6M – 2000Mbit200/100Mbit

V případě užívání jiných služeb než služeb přístupu k internetu může dojít ke snížení garantované kvality pevné datové služby.

Pronájem venkovní jednotky a WiFi. Venkovní jednotku je možné zakoupit nebo ji mít v pronájmu. V ceně pronájmu máte bezplatný servis zařízení (venkovní jednotky a dodané WiFi). Volitelně může mít lepší WiFi, například duální 2,4/5GHz či další WiFi.

Celý dokument je ve verzi .pdf uložen v sekci https://vaslepsi.net/dokumenty/