Ochrana údajů

Prohlášení o ochraně soukromí (účinné od 1. 1. 2019)

Vážený zákazníku,

společnost JR-NET s.r.o. („dále jen JR-NET“) klade důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Veškeré zpracování osobních údajů provádí společnost JR-ENT pouze v souladu s platnými a právními předpisy, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“).

V tomto prohlášení naleznete popis zpracování Vašich osobních údajů a to v rozsahu stanoveném v čl. 13 a 14 GDPR.

OBSAH

Zpracování protokolových souborů

Při Vaší návštěvě webových stránek společnosti JR-NET ( www.vaslepsi.net ) dochází k vytvoření a zpracování tzv. protokolových souborů. Tyto se skládají z níže uvedených údajů, které mohou zahrnovat osobní údaje, a které zašle na server webových stránek JR-NET prohlížeč použitý v koncovém zařízení, kterým jste webové stránky navštívili. Jedná se o následující údaje: o webové stránce, z níž jste webovou stránku společnosti JR-NET navštívili; o IP adrese přístroje s internetovým připojením, který odeslal požadavek; o názvu a URL zobrazeného souboru; o internetové stránce/aplikaci, ze které byl uskutečněn přístup; o datu a času přístupu; o použitém prohlížeči, případně o operačním systému použitého koncového zařízení s internetovým připojením a označení poskytovatele připojení.

Pokud jste ve svém prohlížeči, popř. operačním systému nebo v nastavení Vašeho koncového zařízení udělili souhlas s geografickou lokalizací, je tato funkce používána k tomu, aby Vám mohly být nabídnuty individuální služby ve vztahu k Vaší aktuální poloze.

Účel zpracování protokolových souborů společností JR-NET spočívá v: zajištění bezproblémového připojení na webové stránky JR-NET; zajištění užívání webových stránek společnosti; vyhodnocení bezpečnosti, stability a statistik systému.

Důvod zpracování protokolových souborů představují oprávněné zájmy společnosti JR-NET (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jakožto subjektu údajů.

Doba zpracování protokolových souborů stanovila společnost JR-NET s ohledem na sledované účely na 30 dní. Po uplynutí této doby dojde k automatickému smazání celého souboru, vč. případných osobních údajů. Údaje o geografické lokalizaci Vašeho koncového zařízení, pokud jste s jejich zpracováním souhlasili, budou automaticky vymazány ihned po opuštění webových stránek.

Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a zpětnou vazbou při vyhodnocení

Společnost JR-NET zřídila zákaznickou linku, prostřednictvím něhož se na ni můžete obracet se svými podněty a dotazy telefonicky, e-mailem, příp. prostřednictvím zásilek doručených provozovatelem poštovních služeb, anebo prostřednictvím webové aplikace společnosti JR-NET. V rámci vyřizovaní Vašeho podnětu či dotazu bude společnost JR-NET zpracovávat Vaše osobní údaje, a to min. v rozsahu, v jakém jí budou osobní údaje poskytnuty.

Účelem zpracování Vašich osobní údajů v tomto případě tak je vyřízení Vašeho podnětu, resp. zodpovězení vzneseného dotazu, a tím zvýšení Vaši spokojenost s našimi službami a produkty.

Důvod zpracování Vašich osobních údajů spočívá v oprávněných zájmech společnosti JR-NET (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a jedná se tak o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jako subjektu údajů.

Doba zpracování Vašich osobních údajů týkajících se vznesených podnětů anebo dotazů byla stanovena na 90 dnů od jejich vyřízení. Po uplynutí této doby budou tyto Vaše osobní údaje automaticky vymazány.
 

Zpracování osobních údajů v souvislostí s reklamací zakoupeného zboží

V souvislosti s reklamací zakoupeného zboží bude společnost JR-NET zpracovávat Vaše osobní údaje, a to v rozsahu nezbytném pro její vyřízení, tj. min. v rozsahu Vašich identifikačních a kontaktních údajů a dále údajů o reklamovaném zboží.

Účelem zpracování Vašich osobní údajů v tomto případě je vyřízení uplatněné reklamace, stejně jako ochrana práv JR-NET.

Důvod zpracování Vašich osobních údajů při uplatnění reklamace tak spočívá v plnění právní povinnosti společnosti JR-NET Vaši reklamaci vyřídit (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) a dále v oprávněných zájmech společnosti JR-NET (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a jedná se proto o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jako subjektu údajů.

Doba zpracování osobních údajů se odvíjí doby nezbytné pro vyřízení reklamace a dále pak doby nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů společnosti JR-NET.

Údaje ze sociálních sítí: Kromě informací, které nám poskytujete přímo prostřednictvím sociálních sítí, používáme dále též možnost, a to abychom získali představu o tom, jak jsou naše služby vnímány, a potenciál pro jejich zlepšení. Příspěvky na platformách (Facebook apod) jsou vyhodnocovány pouze v souladu s požadovaným vyhledáváním. Takto budou využívány pouze příspěvky, které jste sami volně zpřístupnili široké veřejnosti. Rozsah shromažďovaných údajů je primárně určen druhem a obsahem příslušného příspěvku. V jednotlivých případech může být použita také identifikace uživatele. Právním základem pro zpracování osobních údajů v souvislosti je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR, jelikož máme oprávněný zájem na tom, abychom ve volně viditelných příspěvcích identifikovali jakékoli nedostatky našich služeb a produktů a byli schopni reagovat.


Příjemci a kategorie příjemců. Při provádění Social listening výše uvedené údaje za nás zpracovávají také zpracovatelé z oblasti marketingu, které pečlivě vybíráme, auditujeme a jsou rovněž smluvně zavázáni v souladu s článkem 28 GDPR. Údaje obvykle zpracovávají také naši smluvní zpracovatelé.

Doba uchování a kritéria pro stanovení doby uchování. Relevantní údaje nejsou ze strany JR-NET trvale uchovávány, ale jsou pouze cíleně analyzovány s ohledem na potenciálně požadovaná protiopatření.

Příjemci Vašich osobních údajů

Zpracovatelé – Příjemci Vašich osobních údajů. Zpracovatelé, které společnost JR-NET, na základě čl. 28 GDPR, pověří jejich zpracováním. Takovýmito příjemci jsou zejména jiné společnosti z partnerských sítí.

Společní správci. Uvedeno v bodě výše, je společnost JR-NET v určitých případech společným správcem Vašich osobních údajů s provozovateli sociálních sítí, a sice: Facebook se společností Facebook Inc., se sídlem 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Více informací k podmínkám užití sociální sítě Facebook a zpracování Vašich údajů naleznete na odkazech:http://www.facebook.com/policy.php ; http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo ; http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications

Informujeme Vás, že provozovatelé jednotlivých sociálních sítích mohou využívat nástroje a vytvářet profily. Toto zpracování osobních údajů je v odpovědnosti příslušného provozovatele sociální sítě jakožto správce osobních údajů.

Jiní příjemci jako samostatní správci. V případě, že bude nutné, abychom předali Váš podnět, dotaz, reklamaci či škodní událost našemu smluvnímu partnerovi (servisu / dodavateli ) k vyřízení, jakožto samostatnému správci údajů ve smyslu GDPR, učiníme tak pouze v případě, kdy nám k tomu udělíte souhlas s předáním Vašich údajů.

Předání příjemcům ve třetí zemi. Pokud předáváme údaje příjemcům ve třetí zemi (sídlo mimo Evropský hospodářský prostor), můžete to zjistit v informacích o příjemcích / kategoriích příjemců v popisu příslušného zpracování údajů. Evropská komise prostřednictvím takzvaných rozhodnutí o přiměřenosti potvrzuje, že některé třetí země mají standard ochrany údajů srovnatelný s úrovní v Evropském hospodářském prostoru. Pokud potřebujete další informace, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše práva spojená s ochranou Vašich osobních údajů

Jakožto subjektu údajů ve smyslu GDPR Vám, za splnění podmínek předvídaných v GDPR, naleží v souvislosti se zpracováním údajů následující práva:

  • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním údajů, pokud je zpracování založeno na tomto souhlasu.
  • právo na přístup k údajům, které o Vás společnost JR-NET zpracovává.
  • právo na opravu nepřesných údajů a doplnění neúplných údajů.
  • právo na výmaz údajů, které o Vás společnost JR-NET zpracovává.
  • právo na omezení zpracování údajů.
  • právo na přenositelnost údajů.
  • právo vznést námitku proti zpracování údajů.
  • právo vznést námitku proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu.
  • právo podat stížnost na zpracování údajů dozorovému orgánu

Právo odvolat udělený souhlas. V souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR můžete kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste společnosti JR-NET udělili a na jehož základě společnost JR-NET Vaše osobní údaje zpracovává. Odvolání souhlasu můžete učinit jakýmkoli způsobem, nejlépe e-mailem společnosti JR-NET, jakožto správci údajů. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo na přístup k osobním údajům. V souladu s čl. 15 GDPR máte právo získat od společnosti JR-NET jakožto správce osobních údajů potvrzení, zda Vaše údaje zpracovává. Pokud bude společnost JR-NET Vaše osobní údaje zpracovávat, pak máte právo získat přístup k těmto osobním údajům, a také k informacím: o účelech, o kategoriích, o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou údaje zpřístupněny, o plánované době, uložení údajů, a/nebo kritéria použitá ke stanovení této doby; o skutečnosti, že Vám náleží právo opravy, výmaz a/nebo omezení zpracování Vašich údajů, a dále právo vznést námitku proti tomuto zpracování; o právu podat stížnost; o zdrojích osobních údajů; o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování i významu a předpokládaných důsledcích pro Vás.

Pokud by společnost JR-NET předávala Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informováni o vhodných zárukách podle článku 46 GDPR, které se na takovéto předání vztahují.

Právo na opravu Vašich osobních údajů. V souladu s čl. 16 GDPR Vám náleží právo na opravu nepřesných, příp. doplnění neúplných údajů, které o Vás společnost JR-NET zpracovává, a to bez zbytečného odkladu, kdy se o nepřesnosti či neúplnosti zpracovávaných údajů dozví.

Právo na výmaz Vašich osobních údajů. Dle čl. 17 odst. 1. GDPR Vám náleží právo, aby společnost JR-NET, jakožto správce Vašich údajů, tyto údaje bez zbytečného odkladu vymazala, pokud bude dán některý z následujících důvodů: zpracovávané údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly Vaše údaje zpracovávány, a neexistuje žádný právní důvod pro jejich zpracování; vznesete námitky proti zpracování Vašich údajů dle čl. 21 odst. 1 nebo 2 GDPR, přičemž v případě námitky dle čl. 21 odst. 1 GDPR nejsou dány žádné důvody, které by společnost JR-NET opravňovaly k pokračování zpracovávání Vašich údajů; údaje byly zpracovány protiprávně; údaje musí společnost JR-NET vymazat, aby splnila příslušnou právní povinnost; a/nebo osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud společnost JR-NET Vaše údaje zveřejnila a nyní je povinna tyto údaje vymazat s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřená opatření, aby zajistila informování třetích osob, které tyto osobní údaje zpracovávají, o tom, že si přejete, aby vymazaly veškeré odkazy na tyto údaje a jejich kopie.

Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. V souladu s čl. 18 GDPR Vám náleží právo požadovat, aby společnost JR-NET omezila zpracování Vašich údajů, pokud nastane některý z následujících případů: popíráte přesnost Vašich údajů, které jsou zpracovávány; zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a místo výmazu údajů žádáte o omezení jejich použití; společnost JR-NET jakožto správce Vašich údajů již tyto údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebojste vznesli námitku proti zpracování Vašich údajů podle čl. 21 odst. 1 GDPR, a dosud nebylo ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti JR-NET jakožto správce údajů převažují nad oprávněnými důvody proti zpracování Vašich údajů.

Právo na omezení zpracování. V souladu s čl. 18 GDPR můžete požadovat, aby společnost JR-NET omezila zpracování Vašich osobních údajů, pokud nastane některý z následujících případů: popíráte správnost Vašich údajů, které jsou zpracovávány; zpracování Vašich údajů je protiprávní a místo výmazu osobních údajů žádáte o omezení jejich použití; společnost JR-NET jakožto správce Vašich údajů již tyto údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo jste vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 GDPR, a dosud nebylo ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti JR-NET jakožto správce osobních údajů převažují nad oprávněnými důvody proti zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost. V souladu s čl. 20 GDPR Vám náleží právo získat osobní údaje, které o Vás společnost JR-NET zpracovává, a které jste ji sami poskytli ke zpracování, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo předat tyto údaje jinému správci. Toto právo Vám náleží pouze v případě, že: zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu s jejich zpracováním; a zpracování těchto Vašich osobních údajů je prováděno automatizovaně.

Právo vznést námitku proti zpracování. V souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR máte právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů se vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů, které společnost JR-NET provádí za účelem svých oprávněných zájmů, tj. na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Jedná se tak o zpracování Vašich osobních údajů pro: ochranu webových stránek společnosti JR-NET v podobě zpracování protokolových souborů; vyřízení Vašich dotazů a podnětů; vyřízení Vašich reklamací; uplatnění nároků společnosti JR-NET vůči obchodním partnerům; ochranu nároků společnosti JR-NET při vyřizování škodních událostí; analýzu chování uživatelů na webových stránkách; komunikaci s veřejností prostřednictvím sociálních sítí.

Společnost JR-NET nebude Vaše osobní údaje po doručení Vaší námitky již dále zpracovávat, pokud nebudou dány oprávněné důvody, které převáží zájmy, práva či svobody odůvodňující Vaše námitky, příp. bude společnost JR-NET zpracovávat Vaše osobní údaje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Své námitky můžete společnosti JR-NET doručit jakoukoli formou, nejlépe e-mailem na adresu: hotline()vaslepsi.net  – v případě námitek proti zpracování za účelem vyřízení Vašich dotazů, podnětů a reklamací; reklama()vaslepsi v případě námitek proti zpracování protokolových souborů a osobních údajů v podobě cookies na webových stránkách společnosti JR-NET.

Právo vznést námitku v souvislosti s přímým marketingem. V souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR Vám náleží právo vznést kdykoli námitky proti zpracování osobních údajů prováděnému pro účely přímého marketingu a reklamy. Námitky proti zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s přímým marketingem můžete u společnosti JR-NET uplatnit jakýmkoli způsobem, nejlépe na e-mail: reklama()vaslepsi.net. Společnost JR-NET nebude po doručení Vaší námitky dále Vaše údaje pro účely přímého marketingu a reklamy zpracovávat.

Právo podat stížnost k dozorovému orgánu. Jakožto subjekt údajů máte právo podat dozorovému orgánu stížnost na zpracování osobních údajů prováděné společností JR-NET. Dozorovým orgánem pro zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz .

10. Kontaktní údaje

Identifikace správce osobních údajů. Správcem Vašich osobních údajů zpracovávaných v souladu s tímto Prohlášením o ochraně soukromí je společnost JR-NET. Kontaktní údaje: JR-NET s.r.o. se sídlem  Dehtáry 4, 250 73 Jenštejn IČ: 27254437, zápis v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107947.

Kontaktní údaje správce pro dotazy či uplatnění Vašich práv. S veškerými dotazy vztahující se k provozu webových stránek a poskytovaných služeb společnosti JR-NET , stejně jako s uplatněním Vašich práv uvedených v čl. 11 tohoto Prohlášení o ochraně soukromí se můžete na společnost JR-NET obracet písemně na výše uvedené adrese, příp. e-mailem či telefonicky prostřednictvím zákaznického servisu správce, jehož kontaktní údaje naleznete na https://vaslepsi.net/kontakt/ .

Kontaktní údaje pověřence. Společnost JR-NET ustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů, na něhož se můžete obracet se svými dotazy ke zpracování osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti JR-NET je možné kontaktovat e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu gdpr()vaslepsi.net