Ostatní

Limitovaná záruka, vyloučení odpovědnosti
Poskytovatel neodpovídal, neodpovídá a nebude odpovídat za částečnou či plnou nefunkčnost a kompatibilitu zařízení, kderé uživatel připojil či připojí na komunikační rozhraní zásuvky RJ-45, UTP kabelu či WiFi, kde byl poskytovatelem zřízen přístup k síti Internet. … Záruka u nových zařízení je minimálně 24. měsíců, u použitých je minimálně 12 měsíců.
Více … /txt/

Údaje o kontrolním orgánu
Služby elektronických komunikací poskytované obchodní společností JR-NET s.r.o., jako poskytovatelem ve smyslu ustanovení § 13 zákona o elektronických komunikacích – Číslo oprávnění: 27, podléhají jakožto kontrolnímu orgánu Českému telekomunikačnímu úřadu, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9.

Náklady na dodání a náklady na použití komunikačních prostředků
Náklady na dodání a nastavení hradí spotřebitel a to ve výši uvedené v návrhu smlouvy, resp. v objednávce a ceníku služeb. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese prodávající, tj. dodavatel.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy
Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“), který má nabýt účinnosti dne 1. ledna 2014.

Informační povinnost podnikatele
V této souvislosti se v ustanovení § 1811 odst. 2 NOZ stanoví, že
Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku

a) svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj,
b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,
c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,
d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění,
e) náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány,
f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv,
g) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou,
h) údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření, a
i) údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy.

Ustanovení § 1830 NOZ zavádí možnost odstoupit od smlouvy za použití vzorového formuláře, který má spotřebitel k dispozici pro učinění takového úkonu. Spotřebiteli pak postačí, aby tento vzorový formulář vyplnil a v uvedené lhůtě odeslal. Podnikatel následně musí potvrdit přijetí spotřebitelova odstoupení od smlouvy bez zbytečného odkladu, a to v textové podobě.

Více … /txt/

Starší (přechozí) verze: Návrh Smlouvy – Internet /jpg/
Starší (přechozí) verze: Všeobecné podmínky- Internet /pdf/

Další
osvedceni